به زودی در شهر با شما خواهیم بود.
دکتر خشایار باقرپور از دلائل گرانی قیمت مسکن و مصالح ساختمانی می گوید.