رفع موانع اصلی خرید ملک، با طرح ملی مسکن اقساطی

در  ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎزار مسکن.

به گزارش ایتوت نیوز، از مهمترین موانعی که اغلب خریداران مسکن با آن مواجه هستند عدم تناسب قیمت ملک با ارزش واقعی آن یا همان حباب قیمت است. از آنجا که هر کالایی با کمبود تولید دچار انحصار در قیمت‌گذاری می شود قیمت و ارزش واقعی آن دچار افزایش کاذب یا همان حباب قیمتی خواهد شد. از این رو در طرح ملی مسکن اقساطی یکی از مهمترین اهداف، رفع حباب قیمتی و کاهش قیمت تا مرز قیمت تمام شده تولید است.

ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل 99 و اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎي ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻇﻬﻮر ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎزار ﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود، آن ﮐﺎﻻ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه و ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

از سوی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنچه در اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮي و اﺣﺘﮑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎزار روي آورده اﻧﺪ. به این معنی که این بنگاه‌ها به واﺳﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎزار را ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮك و ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﻣﻦ زده‌اﻧﺪ.

هدف اصلی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اجرای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺠﻢ ﻓﺮا‌اﻧﺒﻮهﺳﺎزي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ چشمگیر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ منابع لازم برای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ را ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻌﺎرف، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪي، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﻣﺤﻞ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪاي در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮد، ﺑﺎ آورده اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم راﯾﺞ ﮐﺸﻮر، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪات آنها و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮرم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻀﺮّر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

این در حالی است که اگر نهادهای حاکم و ناظر بر اقتصاد کشور در سیاست‌های بالادستی روندی پیش گیرند که نهاده‌های تولید ساختمان و مسکن طی دوره ساخت پروژه ها دچار نوسان قیمت نشده و هر سال عددی به هزینه‌های ساخت اضافه نشود، یا در زبان اقتصادی تورم تولید کنند افزایشی نباشد با قاطعیت می توان گفت قیمت تمام شده هر واحد مسکونی نزدیک به نیمی از قیمت حال حاضر فروش در بازار مسکن خواهد شد.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و قیمت عرف بدون حباب ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدي ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بیشتر بخوانید:

عدم نیاز به چک،‌سفته و یا ضامن در ﻃﺮح ﻣلی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺳﭙﺎري اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﭼﮏ و ﺳﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ و ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺮ از ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺖ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش، ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺣﺬف دﻏﺪﻏﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي وﺻﻮل اﻗﺴﺎط، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ در ﻃﺮح ملی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺮف ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنچه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻗﺴﻂ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺠﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎط اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎز و ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺮوژه را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺎوي ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻼك اوﻟﻮﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ روز زودﺗﺮ، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهاي ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺮ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح داراي ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ روز اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎز را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا