Tag Archives: بازار ملک

رکود و نابسامانی در بازار ملک، عامل کاهش گردش نقدینگی

رکود و نابسامانی در بازار ملک عامل کاهش گردش نقدینگی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، دلیل مهم و اصلی تجربه سونامی و تورم های سنگین در حوزه مسکن در سالهای گذشته را ، نابساماني بازار و عدم توانایی در هدایت نقدینگی ها به سمت تولید مسکن و در نتيجه كاهش گردش نقدينگي در بازار مسكن دانست.
فرشید پور حاجت تصریح کرد، هدایت نقدینگی ها به سمت تولید مسکن و گردش نقدینگی در این بازار همواره مورد توجه تولیدکنندگان مسکن و خواست و دغدغه آنها بوده ، در حالی که دولتها اهمیت چندانی به این سیاست مهم اقتصادی در بخش مسکن نداده اند.