زمان باقیمانده مرحله دوم

2021/09/30 23:59:59

مجموع ثبت نام

740,411 نفر

تصویر پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه عمرانی شهرا تهران

آخرین خبر از طرح ملی مسکن اقساطی

درباره طرح ملی مسکن اقساطی

 1. 1
  مزیت طرح ملّی مسکن بر سایر طرح­های دولتی

  در (ﻃﺮح ﻣﻠّﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻬﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﺎ (ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده و ﻃﺮح اﻗﺪام ملی ﻣﺴﮑﻦ)

 2. 2
  قیمت مسکن براساس قیمت تمام شده

  تنظیم و ثبت پیش سند تعاونی در دفاتر اسناد رسمی

 3. 3
  عدم نیاز به ضامن، صدور چک و سفته

  در ﻃﺮح ﻣﻠّﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

 4. 4
  امکان بهره مندی از بیمه عمر و سرمایه

  در ((ﻃﺮح ﻣﻠّﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ)) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

 5. 5
  امکان واگذاری کل یا بخشی از امتیاز

  در ((ﻃﺮح ﻣﻠّﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ)) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﻣﮑﺎن واﮔﺬاري ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ارزش اﻓﺰوده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

 6. 6
  امکان ثبت نام با یک کد ملی در پروژه های متعدد

  در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪ ملی ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﮏ واﺣﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﮑﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﮏ ﻓﺮد در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪّد و ﯾﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﺎص ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

خدمات اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران

اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، ساختار تعاونی محور دارد و هدف آن ، توسعه ایجاد شرایط برد برد ، برای هر سه بازوی عملیاتی خود است. فعالیت این اتحادیه به طور مستقیم موجب کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار و در نتیجه رونق کسب و کار و اقتصاد کشور است.

تصویر دکتر خشایار باقر پور

یکی از مدلهای خروج از بحران صنعت ملک در ایران شناخت و اعتماد به پورتال عاملیتهای کشوریست

مدیر عامل - دکتر خشایار باقر پور

جهت عضویت در شبکه عاملیتهای کشوری

جهت درخواست عاملیت لطفا فرم مربوطه را تکمیل نمایید

سیستم جامع عاملیت ها

1

پورتال جامع اتحادیه

سیستم کاربری کاملا ساده جهت کاربری آسان و تسهیل فرایند

2

پورتال جامع اتحادیه

سیستم کاربری کاملا ساده جهت کاربری آسان و تسهیل فرایند

3

پورتال جامع اتحادیه

سیستم کاربری کاملا ساده جهت کاربری آسان و تسهیل فرایند

تصویر ورود به پورتال

ویدیو ها

اعضای اتحادیه